เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2559 )


ศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ทดลองการเกษตรด้านพืช: การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี

ชินกร พิมพิลา | สิริวรรณ นันทจันทูล |

หน้า 504-511


การเปิดรับสื่อและทัศนคติของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีที่มีต่อการคัดลอกหรือดัดแปลงเพลงสากลในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล

เบญจลักษณ์ ภาวะโสภณ | ขจร ฝ้ายเทศ |

หน้า 512-519


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสอนทางตรงโดยใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสานในการพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเรียนรู้ในการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เสาวภา กิจวาส |

หน้า 544-551


การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง อังกะลุง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข

เสาวภา กิจวาส |

หน้า 552-559


ปัญหาทางการอ่านคำจากแบบทดสอบการอ่านคำเทียมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่าน

อลิสา คุ่มเคี่ยม | พุทธชาติ โปธิบาล |

หน้า 560-565


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University