เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2558 )


ปัจจัยที่มีผลต่อความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

กิตติพศ หวังรัตนภักดี | เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ |

หน้า 442-451


ผลกระทบของการดำเนินนโยบายการเงินรูปแบบพิเศษของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย

จันทกานต์ แซ่ล่อ |

หน้า 552-560


ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ต่อ SMEs ไทย: วิเคราะห์ผ่านแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต

มานะ ลักษมีอรุโณทัย |

หน้า 594-601


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University