เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2559 )


การศึกษาเชื้อ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) ในฟาร์มสุกรที่มีการใช้วัคซีน

วิมลเทียน แสงลับ | พรทิพภา เล็กเจริญสุข |

หน้า 507-514


การตรวจโรค Ovine Pulmonary Adenocarcinoma ในแกะโดยวิธีจุลพยาธิวิทยา และวิธี Real time RT-PCR ในภาคใต้

ขวัญศนีย์ สุขเนาว์ | นฤพล พร้อมขุนทด | อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา |

หน้า 515-522


Infection rates of Giardia duodenalis associated with diversity of rodents in Thailand

Amornrat Masakul | Noppawan Thaprathom | Kittipong Chaisiri | Anamika Karnchanabanthoeng | Tawin Inpankaew | Desquesnes, Marc | Morand, Serge | Herder, Stephane | Binot, Aurelie |

p. 523-530


Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats of Songkla and Satun province, Thailand

Ketsarin Kamyingkird | Witchuta Junsiri | Witsanuwat Chimnoi | Chanya Kengradomkij | Sinsamut Saengow | Keplee Sangchuto | Wicha Kajeerum | Decha Pangjai | Burin Nimsuphan |

p. 531-539


ผลของการเสริมแอล-อะจินีนในอาหารแม่สุกรอุ้มท้องระยะท้ายต่อจำนวนลูกสุกรมีชีวิตและน้ำหนักตัวของลูกสุกรแรกคลอด

มรกต นันทไพฑูรย์ | รามอน มุน | เผด็จ ธรรมรักษ์ |

หน้า 543-548


การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาในกลุ่ม Methicillin โดยวิธี Duplex PCR จากสุนัขที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์

รณภัทร สำเภา | องอาจ เลาหวินิจ |

หน้า 549-555


การระบุเชื้อรา Fusarium sp. แยกได้จากกั้งตั๊กแตนที่เป็นโรคเหงือกดําด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา

วริสา มีเจริญ | องอาจ เลาหวินิจ |

หน้า 564-570


ผลของการเจือจางน้้าเชื้อต่อคุณภาพของอสุจิช้างเอเชียในการเก็บรักษาแบบแช่เย็น

สุธี รัตนภิรมย์ | สิทธิเดช มหาสาวังกุล | วิทย์ เลิศแสง | เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร | กาวิล นันท์กลาง | กรไชย กรแก้วรัตน์ | สุดธิษา เหล่าเปี่ยม | สุพาที กิจค้า | อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ |

หน้า 571-578


การเปรียบเทียบอุณหภูมิของทวารหนักและช่องคลอดโดยเทอร์โมมิเตอร์และดาต้าล็อคเกอร์ในโคนม

อดิศร ยะวงศา | มรกต วงศ์หน่อ | วสุพล ชาแท่น |

หน้า 579-585


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University