เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ สาขาสัตว์ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-30 มกราคม 2523 ( พ.ศ. 2523 )


การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะซากโคและกระบือซึ่งเลี้ยงด้วยอาหารใช้ยูเรีย และมันเส้นเป็นหลัก

จินตนา อินทรมงคล | ชัยณรงค์ คันธพนิต | ณรงค์ หุตานุวัตร | เกศรินทร์ สิรินันทเกตุ | โสวัฒน์ สอนบุญลา |

p. 14


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University