เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2549 )


การจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเมืองปากช่อง โดยหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

สมพล ดำรงเสถียร |

หน้า 385-392


การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนพื้นฐานแนวคิดวิษณุกรรมนิยม

พัฑรา สืบศิริ | ชนิกานต์ ยิ้มประยูร | ดาวิษี บุญธรรม |

หน้า 393-402


ปัจจัยที่จำกัดการนำนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานมาสู่การออกแบบและก่อสร้างอาคารในประเทศไทย

สิงห์ อินทรชูโต |

หน้า 403-412


คุณภาพบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุพยง เหมะศิลปิน | สิงห์ อินทรชูโต | ปาณิทัต รัตนวิจิตร |

หน้า 423-431


แนวโน้มการพัฒนาเมือง เมืองที่เอื้อมถึง เมืองที่โปร่งใส กับภัยจากการพัฒนา

เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน |

หน้า 432-440


บทบาทพื้นที่ว่างในชุมชนริมคลองแสนแสบ กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก่ามีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ทิพวัลย์ ทองอาจ | อารยา ศานติสรร |

หน้า 441-448


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University