เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2561 )


Anoxic process for removal of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from contaminated Kaohsiung harbor sediment

Peerada Subannarat | Chia-Yuan Chang | Cheng-Di Dong | Dome Adoonsook | Chart Chiemchaisri |

p. 222-229


Aerobic process for removal of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from contaminated harbor sediment

Sudarat Jaisaard | Cheng-Di Dong | Chia-Yuan Chang | Chart Chiemchaisri | Dome Adoonsook |

p. 230-237


Removal of heavy metals from harbor sediment by bioleaching process

Phakchira Klipkhayai | Chia-Yuan Chang | Shen-Yi Chen | Dome Adoonsook | Chart Chiemchaisri |

p. 238-245


Performance of high-rate membrane bioreactor for the treatment of polluted canal water: Effect of sponge media

Davin Sang | Chart Chiemchaisri | Wilai Chiemchaisri |

p. 414-421


การออกแบบใบพัดลมระบายความร้อนแบบไหลตามแนวแกนแบบสามใบพัดสำหรับเครื่องปรับอากาศโดยวิธีการออกแบบการทดลอง

กิตติเชษฐ์ สุวรรณวัฒน์ | พัชราภรณ์ ญาณภิรัต | ศันสนีย์ สุภาภา |

หน้า 171-180


การศึกษาประสิทธิภาพของตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปาเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

นิศารัตน์ ใจยศเส้า | พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ | สุชีลา พลเรือง |

หน้า 181-188


คุณสมบัติทางกลของวัสดุประกอบจากเส้นใยปอสำหรับใช้ในงานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต

ปริมประภา ระมั่งทอง | จักรพันธ์ เทือกต๊ะ |

หน้า 189-196


การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นกึ่งอนันต์มีรูวงกลมเดียวอยู่ใกล้ขอบภายใต้ภาระดึงโดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์

วัชระ เครือรัฐติกาล | สุทธิพงษ์ สะอาดเอี่ยม | นภัสพร บูรพาวัลย์ |

หน้า 197-204


ประสิทธิภาพของเทคนิคเพื่อปกป้องรอยต่อระหว่างคอนกรีตและวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย

ปรมินทร์ เห็นชอบ | จักรพันธ์ เทือกต๊ะ |

หน้า 205-213


ผลกระทบจากเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำสะกอมต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง

รัฐพล รุ่งโรจน์เจริญผล | สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง |

หน้า 214-221


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University