การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 39 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอภิปรายและบรรยายพิเศษ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( พ.ศ. 2544 )


การศึกษาความชุกของโรคซัลโมเนลโลซีสและชิเกลโลซีสในลูกสุนัขและความไวของเชื้อที่พบต่อยาต้านจุลชีพ

สุมาลี บุญมา | วิทยา โคสิตานนท์ | จตุพร หนูสุด | ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์ | อรุณ ปางตระกูลนนท์ | อำนาจ พัวพลเทพ |

หน้า 303-311


การศึกษาเบื้องต้นถึงลักษณะน้ำเชื้อของช้างเลี้ยงในประเทศไทย

นิกร ทองทิพย์ | พรชัย สัญฐิติเสรี | มังกร ดำยัง | วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ | สิทธิเดช มหาสาวังกุล | ทวีโภค อังควานิช | ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช | อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ |

หน้า 312-315


ฝูงกระบือติดเชื้อ Trypanosoma evansi : การศึกษาเปรียบเทียบค่าโลหิตวิทยา

พิพล สุขสายไทยชนะ | นิมิตร เชื้อเงิน | ธีรพรรณ ภูมิภมร | พัชรากร ณ สงขลา | ประภัสสร เชาวนสกุล |

หน้า 325-331


ความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องในการแข็งตัวของเลือดกับความผิดปกติของตับในสุนัข

เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ | นพกฤษณ์ จันทิก | เสรี ดอนแก้วบัว |

หน้า 336-343


การตรวจสอบระยะการเจริญของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ของลูกกระบือปลัก หลังกระตุ้นด้วยฟอลลิเคิล สติมูเลติง ฮอร์โมน

นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์ | เอกชาติ พรหมดิเรก | มงคล เตชะกำพุ |

หน้า 344-349


การเปรียบเทียบค่าเคมีเลือดของช้างเลี้ยงในเมืองกับช้างเลี้ยงปล่อยธรรมชาติในประเทศไทย

ดรุณี ทันตสุวรรณ | วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์ | อัจฉรา ธีระพันธ์ | กฤษฎา ลังกา |

หน้า 350-355


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University