เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2566 )


การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 121 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

เสาวลักษณ์ วงษ์สวาสดิ์ | ขวัญชัย ดวงสถาพร | ปัสสี ประสมสินธ์ |

หน้า 732-739


ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพภูมิอากาศจุลภาคและผลผลิตผักหวานป่า ในสวนผักหวานป่าปลูกร่วมไม้ต้น อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

เกศนีย์ เทือกตาทอง | พฤทธิ์ ราชรักษ์ | วิรงรอง ดวงใจ |

หน้า 740-747


การพัฒนากูเกิลแอปพลิเคชันสําหรับระบบรายงานสภาพอากาศ ณ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง

ศุภกิตติ์ โก่งเกศร | ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล |

หน้า 748-755


แบบจำลองสามมิติของซุงไม้สัก คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสํารวจด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน

ณภัทร พึ่งพงษ์ | จิรวัฒน์ ยิ่งดี | ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล | ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี |

หน้า 756-764


การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับจุดรวมพลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปัณสิตา พรมเสนะ | ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล |

หน้า 765-771


การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุขุม จันทโชติ | วันชัย อรุณประภารัตน์ | นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ |

หน้า 772-779


ความหลากชนิดของไม้ต้นในป่าพรุน้ำจืดของอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

พลอยวรีย์ นิทโน | กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง | กิตติชัย จันธิมา | สฤทธิ์พร วิทยผดุง |

หน้า 780-787


การทดสอบความสามารถในการเป็นราปฏิปักษ์ของเห็ดสกุล Oudemansiella ต่อการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคของยูคาลิปตัส

รัญชิดา ขุนไกร | ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง |

หน้า 788-794


ความหลากชนิดและการปรากฏของหิ่งห้อยบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ณัฐชภัทร โอทอง | วัฒนชัย ตาเสน | กิติพงศ์ ตั้งกิจ | สุภาพร ศรีเสมอ | ภาสิณี วรชนะนันท์ | รัฐชา ชัยชนะ |

หน้า 795-802


ผลของแหล่งน้ำในพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างกันต่อความหลากชนิดของมดบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

กัญทิมา ยอดประสิทธิ์ | วัฒนชัย ตาเสน | วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ |

หน้า 803-810


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University