รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2506 ( พ.ศ. 2506 )


ข้อสังเกตุเบื้องต้นเกี่ยวกับวัวเรดเดนที่นำมาเลี้ยงที่มวกเหล็ก

สุชีพ รัตรสาร | จรัญ จันทลักขณา | วิเชียร สาครมงคล | ยอด วัฒนสินธุ์ | ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. |

หน้า 44-62


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University