เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง ( พ.ศ. 2555 )


การเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และปริมาณไขมันในไก่เบตง (สายเคยู) และไก่กระทงเพศเมีย

นฤมล แสงสว่าง | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ | วิริยา ลุ้งใหญ่ |

หน้า 1-8


ผลของปัจจัยด้านอายุและการให้เลือดต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาของแกะ

ทัสนันทน์ หงสะพัก | ลักษณ์ เพียซ้าย | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง |

หน้า 9-16


การเสริมเยื่อใยเข้มข้นต่อน้ำหนักกระเพาะบด และสมรรถภาพทางการผลิตของไก่สาวและไก่ไข่

พงษ์ศักดิ์ นาคราช | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | ระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์ |

หน้า 17-24


ผลของการเสริมเอนไซม์โปรติเอสร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ

แพรววดี อนิวรรตสถิต | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง |

หน้า 25-32


การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยเยื่อใย กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส ปริมาณจุลินทรีย์ และสภาวะของกระเพาะรูเมนของกระบือปลักที่ได้รับฟางข้าวกับหญ้าขนสด

สาธกา อินทะเวียง | สุริยะ สะวานนท์ | พริมา พิริยางกูร | สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ |

หน้า 33-42


ผลของการเสริมเอนไซม์โปรติเอสต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อที่ได้รับอาหารจากวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อในประเทศไทย

สุพิชญา เจริญศิลป์ | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง |

หน้า 43-50


การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสที่ใช้เสริมในอาหารสัตว์แบบ in-vitro ภายใต้ สภาพค่าความเป็นกรด - ด่าง ที่แตกต่างกัน

สุพิชญา เจริญศิลป์ | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง | ขุนพล พงษ์มณี |

หน้า 51-57


ศึกษาระดับพลังงานและโปรตีนในอาหารที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเลย์ระยะเล็ก (1-14 วัน)

เอกพล สีเทียวไทย | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | ชาญวิทย์ แก้วตาปี | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา |

หน้า 58-66


การใช้ข้าวโพดเปรียบเทียบกับปลายข้าวเป็นอาหารสุกรระยะอนุบาลทั้งมีการเสริมและไม่เสริมโปรตีนจากนม

พงศกร ยวงทอง | ชาญวิทย์ แก้วตาปี | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ |

หน้า 67-75


การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้มันสำปะหลัง ข้าวโพดและปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากในเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเลย์ช่วงอายุ 0-47 วัน

เสาวลักษณ์ สารี | ชาญวิทย์ แก้วตาปี | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ |

หน้า 76-83


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University