การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( พ.ศ. 2542 )


การทำแยมแคลอรี่ต่ำ

นราพร เชาวน์วิทยางกูร | นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ |

หน้า 3-9


ทุเรียนดิบบดแห้งจากทุเรียนดิบพันธุ์หมอนทอง

สุวรรณา ศรีสวัสดิ์ | อินทราวุธ ฉัตรเกษ | วรรณี สุทธิวัฒนเวช | พรภัทรา ศรีนรคุตร |

หน้า 10-16


การเก็บรักษาทุเรียนดิบบดแห้งจากทุเรียนดิบพันธุ์หมอนทอง

สุวรรณา ศรีสวัสดิ์ | วรรณี สุทธิวัฒนเวช | อินทราวุธ ฉัตรเกษ | พรภัทรา ศรีนรคุตร |

หน้า 17-23


โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการใช้แท่งเชื้อเพลิงเขียว

ประลอง ดำรงค์ไทย |

หน้า 24-29


การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษา

สมชาย จอมดวง | ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน |

หน้า 30-36


การผลิตมอลท์ จากบาร์เลย์ที่ปลูกในประเทศไทย

ชรินทร์ เตชะพันธุ์ | ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์ |

หน้า 39-45


การผลิตวิสกี้จากมอลท์บาร์เลย์ที่ปลูกในประเทศไทย

ชรินทร์ เตชะพันธุ์ | ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์ |

หน้า 46-52


การหมักเบียร์โดยใช้เซลล์ยีสต์ตรึงรูปด้วยไคโตแซน

อัจฉรีย์ เอี่ยมผ่อง | สุวลี จันทร์กระจ่าง | บุญเทียม พันธุ์เพ็ง | นวลพรรณ ณ ระนอง |

หน้า 53-60


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวหอมมะลิ

นฤศันส์ วาสิกดิลก | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | หทัยรัตน์ ริมคีรี | ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา |

หน้า 61-67


สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไคโตแซน

ขวัญใจ สุชินพงศ์พันธ์ | หทัยรัตน์ ริมคีรี | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |

หน้า 68-73


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University