การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช ( พ.ศ. 2534 )


การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองหนึ่งชั่วในข้าวโพดสองประชากร

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | ชำนาญ ฉัตรแก้ว | พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ | นิตย์ศรี แสงเดือน |

หน้า 39-48


การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์และลูกผสมในข้าวโพดสองประชากร

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | ชำนาญ ฉัตรแก้ว | พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ | นิตย์ศรี แสงเดือน |

หน้า 59-70


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University