รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-30 มกราคม 2523 ( พ.ศ. 2523 )


การศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐาน การอพยพและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สากล สถิตวิทยานันท์ |

p. 70-77


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University