เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( พ.ศ. 2545 )


ความรู้และการปฏิบัติตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร ในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี

มานะ ถนอมภูวนาถ |

หน้า 229-236


จากวิทยาการพื้นบ้านสู่วิทยาการแผนใหม่ในการทำนาข้าว: บทสะท้อนการปรับตัวของชาวนาไทยในที่ราบลุ่มภาคกลาง

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล | ประสงค์ ตันพิชัย | สันติ ศรีสวนแตง |

หน้า 237-247


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University