เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ( พ.ศ. 2546 )


การใช้มูลไก่เป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวโพดที่ปลูกในดินออกซิซอลส์ ชุดดินท่าใหม่

ศิริเนตร สิทธิทูล | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | เอ็จ สโรบล |

หน้า 11-17


การศึกษาผลการใส่จุลธาตุอาหารและน้ำทิ้งจากโรงนมต่อปริมาณจุลธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในดินและการให้ผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินนาเนื้อปูน

ชนิดา จรัญวรพรรณ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | อิสรา สุขสถาน |

หน้า 18-25


การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวที่ปลูกในดินสันทราย

กานดา ฉัตรไชยศิริ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา |

หน้า 26-33


การผลิตนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของหนอนเจาะสมอฝ้ายในเซลล์หนอนเจาะฝักข้าวโพดที่เลี้ยงแบบแขวนลอย

สุดาวรรณ เชยชมศรี | มณี ตันติรุ่งกิจ | วิน เชยชมศรี | ทิพย์วดี อรรถธรรม |

หน้า 34-41


การเจริญและพัฒนาเอมบริโอเจนนิคแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของทานตะวันพันธุ์กวางสีในสภาพปลอดเชื้อ

ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ | ชเนษฎ์ ม้าลำพอง | รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ |

หน้า 52-63


ผลของสภาวะเครียดขาดน้ำต่อกระบวนการสรีรวิทยาและการออกดอกของส้มเขียวหวานพันธุ์โชกุน

ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ | วิทยา สุริยาภณานนท์ | วิสุทธิ์ วีรสาร | เสาวณี สุริยาภณานนท์ |

หน้า 77-84


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University