เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2559 )


ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนประเภทของอาหารในกองมูลของอีเห็นข้างลาย (Paradoxurus hermaphroditus) และปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ประเทศไทย

ยอดดอย สุขสอาด | วุฒิ ทักษิณธรรม |

หน้า 457-464


ผลการลดความเข้มข้นของโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของเป็ดเนื้อ

ชุดาพรรณ พ่วงขำ | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา | เจษฎา ศักดี | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง |

หน้า 465-472


ผลของการตัดปากต่อสมรรถภาพการผลิต คะแนนความเสียหายของขนและความเสียหายของผิวหนังในเป็ดปักกิ่ง

สุธีรา กันจู | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา | ณัฐวุฒิ ครุฑไทย | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง |

หน้า 473-480


การเปรียบเทียบการเจริญของตัวอ่อนระยะ 1 เซลล์ของหนูแรทสายพันธุ์ Mlac:WR ในสารละลาย M16 และ KSOM

ธีรพงษ์ บัวบาน | พรรัตนา ช่อมณี | นาถนภิส ประทีป ณ ถลาง |

หน้า 483-489


ผลการเสริมสาคูต่อการเจริญเติบโตของเป็ดบาบารี่

จารุณี หนูละออง | อนุพล พุฒสกุล | อับดุลรอฮิม เปาะอีแต | พารีด๊ะ ดูตาแม | ไรฮาน ปียา |

หน้า 490-496


การศึกษาเบื้องต้นการเสริมมันสำปะหลังเส้นต่อการกินได้ การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนมของแพะนมพันธุ์ผสมในเขตร้อนชื้น

ภานุมาศ คงปันนา | สมชาย จันทร์ผ่องแสง | จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ |

หน้า 497-504


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University