เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสต์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธุ์ 2545 ( พ.ศ. 2545 )


เครื่องมือวัดระดับการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ | พรรณฤนันท์ ละอองผล |

หน้า 3-10


อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดู การไปวัด การรักษาศีล 5 และการนั่งสมาธิต่อความกตัญญูกตเวที

สมสุดา ผู้พัฒน์ | จุฬารัตน์ วัฒนะ |

หน้า 11-17


การสร้างหนังสือเชิงสร้างสรรค์เรื่อง ทางสายใหม่ สำหรับประชาชนในจังหวัดพะเยา

พิกุล กล้าแข็ง |

หน้า 18-25


การพัฒนาสมรรถภาพครูในการสร้างและใช้หลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการในระดับประถมศึกษา

สุนันท์ สังข์อ่อง | รัชนี ชังชู | ดวงใจ ฝือโย |

หน้า 26-29


โครงการนำร่อง : การใช้จดหมายเหตุคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วินัย ดำสุวรรณ |

หน้า 30-36


การพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้แบบมัลติมีเดียวิชาชีววิทยา เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชาตรี เกิดธรรม | อัจฉรา กุลวัฒน์ |

หน้า 37-43


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อประสม เพื่อการสอนการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะ

สันติรัฐ นันสะอาง |

หน้า 44-48


ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาบทิพย์ กาญจนวงศ์ | ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง |

หน้า 49-55


ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา

ไพบูลย์ เกียรติโกมล | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | จิราภร บ่อวารี |

หน้า 56-63


การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พรทิพย์ ไชยโส | ปราณี โพธิสุข | แม้นมาศ ลีลสัตยกุล | วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ | สุวิช บุตรสุวรรณ | สุชาวดี เกษมณี |

หน้า 64-71


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University