บทความทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-30 มกราคม 2523 ( พ.ศ. 2523 )


แนวทางคัดเลือกโครงการลงทุนและการปรับปรุงโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศไทย

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ |

pt. 2:19 p.


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University