เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )


การเลือกเครื่องหมายไมโครแซตเทลไลต์สำหรับการทดสอบความเป็นพ่อ-ลูกของไก่ชนไทย

อุคเดช บุญประกอบ | สมหมาย หอมสวาท |

p. 201-208


การพัฒนาระบบการให้คะแนนในม้าที่เกิดภาวะโคลิก

สโรชา ลิ่มรัชชพงศ์ | อารีย์ ไหลกุล | ธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล | ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข |

p. 217-224


Humoral antibody responses of dairy and beef cattle, and buffaloes vaccinated by anti-tick vaccine (KU-VAC)

Sathaporn Jittapalapong | Sarawan Kaewmongkol | Wuttinun Raksajit | Suchanit Ngamkala | Eukote Suwan | Wanwisa Wachoom | Chutima Chuntarakot | Boonsong Boonmapaung | Kannika Wongpanit |

p. 225-231


ประสิทธิภาพของแชมพูยาต่อเชื้อ Staphylococcus pseudintermedius ที่ดื้อต่อยา methicillin ที่แยกได้จากสุนัข

วณิชชา เยาวนิตย์ | ณัชพล รุ่งโรจน์ | ลาวัลย์ หล้าสุพรม | เฉลิมพล เล็กเจริญสุข | จันทิมา พฤกษากร |

p. 243-250


Effects of dried graviola (Annona Muricata) leaves in a 7-year-old mammary tubular carcinoma Poodle dog postoperatively on relief and recurrence: A case report

Sunee Kunakornsawat | Lalita Suwantana | Suthasinee Boonyindee | Siripattra Netramai Detkalaya | Nithida Boonwittaya | Benjang Hakhen | Piyathip Choochalermporn |

p. 251-258


โรคพิธีโอซิสในม้าในประเทศไทย

วัชรพล ปฐมสกุลวงศ์ | อารีย์ ไหลกุล | ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล | อรวรรณ ลิ้มศิวิลัย | ชมพูเนกข์ ยุรญาติ | ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข |

p. 267-276


Humoral antibody responses of dogs vaccinated by anti-tick vaccine (KU-DOG)

Sathaporn Jittapalapong | Sarawan Kaewmongkol | Wuttinun Raksajit | Suchanit Ngamkala | Eukote Suwan | Arkarahpon Aieorattanawadee | Worawut Rerkamnuaychoke | Athicom Chinon | Suchada Choocherd |

p. 277-281


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University