เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาวิทยาศาสตร์ ( พ.ศ. 2552 )


การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีนที่จำเพาะกับต่อมแอนโดรจีนิคจากกุ้งก้ามกราม

วรางคณา นาคเสน | สิทธิรักษ์ รอยตระกูล | วิกรม รังสินธุ์ | อมรรัตน์ พรหมบุญ | สุนันทา รัตนาโภ |

หน้า 28-35


การศึกษาอะไมเลสจากแบคทีเรียชอบร้อน Thermoanaerobacterium sp.สายพันธุ์ NOI-1 และการผลิตน้ำตาลจากแป้งดิบและกากมันสำปะหลัง

อาคม เทศนุ่ม | สุภาวดี ฉิมทอง | นิษก์นิภา สุนทรกุล | คิน เลย์ คู | จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ | กนก รัตนะกนกชัย |

หน้า 36-44


การศึกษาวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สุรสันต์ วิเวกเมธากร | ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์ | อภิญญา หิรัญวงษ์ |

หน้า 45-51


การสำรวจพันธุกรรมข้าวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ และเครื่องหมายที่ระบุความจำเพาะกับหน้าที่เพื่อการแยกกลุ่มพันธุกรรมข้าว

ธนาวดี ค้ำชู | นิตย์ศรี แสงเดือน | วิภา หงษ์ตระกูล |

หน้า 52-61


การตอบสนองต่อแก๊สเอธานอลของ La sub(1-X)Sr sub(X)FeO3 (x= 0, 0.1 และ 0.3) ที่เตรียมจากการสลายตัวของสารเชิงซ้อนอินทรีย์

ธรรมนูญ ทวีชัย | อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ | อภิรัตน์ เลาห์บุตรี | นัทธมน คูณแสง |

หน้า 62-69


การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ NS1 protein เพื่อตรวจวินิจฉัยไวรัส ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1

คณาภรณ์ พลเทพ | ชัยวัฒน์ กิตติกูล | พัชรี สุนทรนันท | พรทิพภา เล็กเจริญสุข | ทวีศักดิ์ ส่งเสริม | สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส | พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ |

หน้า 70-77


ความสามารถต้านฤทธิ์ยาของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์แบบเซลล์เล็กที่ได้จากการเลี้ยงคัดเลือกด้วยยาอะเดรียอามัยซิน

สมจิตต์ ปาละกาศ | พรรณี พักคง | กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ |

หน้า 78-85


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University