เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2547 )


การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางภูมิอากาศต่อการให้ผลผลิตของโคและกระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

พิพัฒน์ สมภาร | กัญจนะ มากวิจิตร์ | ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร | สวัสดิ์ ธรรมบุตร | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ |

หน้า 3-10


การศึกษาปริมาณเอนไซม์โบรมิเลน องค์ประกอบทางเคมีจากน้ำคั้นสับปะรดและการนำไปใช้ประโยชน์ย่อยโปรตีนในกากถั่วเหลือง

วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ | อุทัย คันโธ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ปุณฑริกา หะริณสุต |

หน้า 26-32


ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อเป็ดและจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ

วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ | อุทัย คันโธ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ปุณฑริกา หะริณสุต |

หน้า 33-40


กรณีศึกษา: แนวโน้มความสามารถภายนอกและทางพันธุกรรมสำหรับการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรกของโคนมในประชากรหลากหลายพันธุ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย

ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ | Elzo, Mauricio A. | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ | ศรเทพ ธัมวาสร | ธรรมนูญ ทองประไพ | โชคชัย ชัยมงคล | โกวิทย์ นิธิชัย |

หน้า 41-46


ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตสุกรขุนที่เลี้ยงภายในโรงเรือนระบบเปิดแบบมีอ่างน้ำและโรงเรือนระบบปิดแบบระเหยไอเย็นจากน้ำ

ชูรัฐ ทองหนู | ศรีสุวรรณ ชมชัย | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ |

หน้า 47-54


สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของลูกโคที่มีการใช้แป้งถั่วเหลืองเป็นโปรตีนเสริมในนมเทียมเพื่อผลิตเนื้อลูกโค

ธนาธิป วิใจ | สมปอง สรวมศิริ | ไพโรจน์ ศิลมั่น | สัญชัย จตุรสิทธา |

p. 55-64


ปฏิกิริยาระหว่างพันธุกรรม-ประเทศสำหรับน้ำหนักแรกเกิดและหย่านมของโคพันธุ์ชอร์ทฮอร์นระหว่างออสเตรเลียและอเมริกา

เกชา คูหา | Hans-Ulrich Graser | Johnston, David | ศรเทพ ธัมวาสร |

หน้า 74-82


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University