เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 )


ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนน้ำพาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

อภิรักษ์ จงเหลืองสอาด | วิทยา จินดาหลวง | ทิมทอง ดรุณสนธยา |

p. 1-8


ชนิดและความเข้มข้นของโลหะหนักในดินบริเวณริมถนนของประเทศไทย

ณัฐนันท์ ไกรเลิศรัตนชัย | ดาวจรัส เกตุโรจน์ | วรชาติ วิศวพิพัฒน์ |

p. 9-16


ผลของช่วงเวลาในการปลูกข้าวต่อพัฒนาการของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในการปลูกข้าวนาโยนอินทรีย์ในพื้นที่นาน้ำฝน

ธีรวุฒิ ลาภตระกูล | สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล | ทรงพล คูณศรีสุข | แสงชัย เอกประทุมชัย |

p. 25-32


ผลของหินปูนบดและเบนทอไนต์ต่อสมบัติดินและผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนชุดดินยโสธร

พรรษา มะยมรัฐ | ศุภิฌา ธนะจิตต์ | สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม |

p. 33-40


แนวทางการพัฒนา Bacillus thuringiensis JC590 ในรูปแบบผงแห้งและประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก, Spodoptera litura (F.)

รัตนาภรณ์ ช้างอยู่ | จริยา จันทร์ไพแสง | ประกาย ราชณุวงษ์ |

p. 49-56


การคัดเลือกจีโนมของมะเขือเทศโดยวิธีปกติและการถ่วงน้ำหนักของลักษณะปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้

ภาสกร ฟุ้งฟู | เจนจิรา ดวงจิต |

p. 57-64


การประเมินสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

นเรศศักดิ์ เชื้อคนแข็ง | นิภาภรณ์ สีทาพุฒ | ธนพร ขจรผล | ชลธิรา แสงศิริ |

p. 65-71


การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่โดยอาศัยลักษณะสัณฐานวิทยา

นเรศศักดิ์ เชื้อคนแข็ง | นิภาภรณ์ สีทาพุฒ | ธนพร ขจรผล | ชลธิรา แสงศิริ |

p. 72-79


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University