การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2539 )


การวิเคราะห์ขนาดและคะแนนสภาพร่างกายของแม่โคนำเข้าพันธุ์ออสเตรเลียนบราห์มันภายใต้สภาพการเลี้ยงในจังหวัดอ่างทอง

ศรเทพ ธัมวาสร | พิพัฒน์ สมภาร | กัญจนะ มากวิจิตร์ | บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร |

หน้า 40-46


ประเมินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับโครงสร้างการเกษตรในหมู่บ้านจังหวัดอุทัยธานี

ศรเทพ ธัมวาสร | เอกศักดิ์ รุจาคม | กัญจนะ มากวิจิตร์ | บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร |

หน้า 57-65


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University