การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( พ.ศ. 2542 )


การศึกษาเปรียบเทียบซีโอไลต์กับวัสดุต่างๆ ในระบบชั้นดินก่ออิฐเพื่อบำบัดน้ำเสีย

ประไพ อิสระ | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | บัญญัติ เศรษฐฐิติ | สุเทพ ทองแพ | สมชาย กรีฑาภิรมย์ |

หน้า 320


การศึกษารูปแบบการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยจากตลาดสด และห้างสรรพสินค้า

อรินทร์ โสมบ้านกวย | ศศิธร พุทธวงษ์ | นฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์ | สิรินทรเทพ เต้าประยูร |

หน้า 329


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University