การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 Symposium สาขา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต 31 มกราคม 2533 อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง ศร.332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( พ.ศ. 2533 )


พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

พรชัย สุจิตต์ |

ส่วนที่ 1: 21 หน้า


วิธีศึกษาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์เชิงระบบนิเวศน์

ฉัตรชัย พงศ์ประยูร |

ส่วนที่ 3: 18 แผ่น


การตั้งถิ่นฐานในกทม. และปริมณฑล

ชลิตภากร วิธผลิน |

ส่วนที่ 5: 2 แผ่น


การตั้งหลักแหล่งบนที่สูงของชาวไทยภูเขา และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

สำราญ สมบัติพานิช |

ส่วนที่ 7: 14 แผ่น


สภาพแวดล้อมของชุมชนชาวประมงชายฝั่ง หลังจากป่าชายเลนเสื่อมสภาพ

ชนัญ วงษ์วิภาค |

ส่วนที่ 8: 15 แผ่น


การตั้งถิ่นฐานประชากร: ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

สุนันทา สุวรรโณดม |

ส่วนที่ 9: 23 แผ่น


ความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งถิ่นฐานริมคลองและการใช้ประโยชน์จากคลองในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาคลองมอญ-บางเชือกหนัง

สุวัฒนา ธาดานิติ |

ส่วนที่ 10: 25 แผ่น


ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นพวรรณ จงวัฒนา |

ส่วนที่ 11: 20 แผ่น


การใช้แผ่นพลาสติกกักเก็บตะกอนเพื่อศึกษาการสูญเสียดิน

สำราญ สมบัติพานิช | ศักดา สุขวิบูลย์ | อุทัย ณ เชียงใหม่ | ณรงค์ ชินบุตร |

หน้า 611-616


ปริมาณและการกระจายอินทรียวัตถุของดินในประเทศไทย

บุญนะ อานันทนะ |

หน้า 617-626


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University