เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2554 )


การปรับปรุงองค์ประกอบทางเคมีของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยด่าง

เกียรติพงษ์ สงพรหม | นิคม แหลมสัก | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล | วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา | ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ |

หน้า 356-36


ผลของกระบวนการเกี่ยวเนื่องกับความร้อนต่อสมบัติอิมัลชั่นน้ำกะทิที่ใช้ซูโครสเอสเตอร์เป็นอิมัลซิไฟเออร์เปรียบเทียบกับทวิน

สุวิมล อริยประกาย | ธนโชติ ลิมปโชติ | พาสวดี ประทีปะเสน |

หน้า 32-42


ผลของระยะเวลาในการแช่ ระยะเวลาทำให้เริ่มงอกและกระบวนการทำข้าวนึ่งต่อสมบัติทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวเปลือกกับข้าวกล้อง

เพราเพ็ญ รัตนดี | อรอนงค์ นัยวิกุล |

หน้า 68-76


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University