เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2559 )


Effects of leaf and rhizome extracts of Typha angustifolia L. on seed germination and seedling growth of giant mimosa (Mimosa pigra L.)

Phetphan Namwat | Ornusa Khamsuk | Srisom Suwanwong |

p. 41-46


Electrical properties of n-ZnSe/p-Si (100) heterojunction thin film device

Chaniporn Juthaisong | Thitinai Gaewdang | Ngamnit Wongcharoen |

p. 78-85


Statistical analysis of zero inflated negative binomial-beta exponential distribution

Chanakarn Jornsatian | Winai Bodhisuwan | Mena Patummasut |

p. 1-8


การกำจัดแคดเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยเรซินประจุบวกที่ผ่านการใช้งาน

อานนท์ จริยนรเศรษฐ์ | รุจา สุวรรณสุข | วชิระ พิมพ์ปราโมทย์ | กรองแก้ว ทิพยศักดิ์ | พันธวัศ สัมพันธ์พานิช |

หน้า 9-16


การสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยโฮโลแกรมรอยขีด

สิริพร ท้วมไทย | กฤษกร หาญชนะ | มยุรี หาญสุภานุสรณ์ |

หน้า 33-40


การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง

จงรัก บ่อทรัพย์ | สุรสิงห์ ไชยคุณ | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ |

หน้า 47-54


การทดลองอย่างง่ายสำหรับสาธิตแสงเขียววาบในบรรยากาศ

มยุรัตน์ ตั้งวิชัย | กัลยารักษ์ รักษ์ผล | มยุรี หาญสุภานุสรณ์ |

หน้า 55-61


การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว) ในข้าวไทย

วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ | ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม | รัฐธิภา ธนารักษ์ |

หน้า 65-71


การวิเคราะห์แนวโน้มความยาวนานแสงแดดระหว่างปี 1958 และ 2012 สำหรับจังหวัดนครสวรรค์

ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล |

หน้า 72-77


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University