เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2549 )


โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง: ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1

ปราณี จงสุจริตธรรม |

หน้า 506-513


ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง

วรรณา นาวิกมูล | เสาวณิต วิงวอน | กุลวดี มกราภิรมย์ | อิราวดี ไตลังคะ | วัชราภรณ์ อาจหาญ |

หน้า 514-519


เพลงลูกทุ่งอีสานกับลักษณะการใช้ภาษาและการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษาในผลงานเพลงของศิริพร อำไพพงษ์

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ |

หน้า 520-528


ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการคัดเลือกหนังสือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นภาลัย ทองปัน | เทพี เพ็งพินิจ |

หน้า 529-536


กระบวนการพัฒนากรอบเนื้อหาของเรื่องที่อ่านของผู้อ่านบทความภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งกำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษา

พรศิริ ม่วงสมัย |

หน้า 537-545


ข้อผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงและทัศนคติต่อการเขียนเรียงความของนักศึกษาไทย

สร้อยสุดา ณ ระนอง |

หน้า 546-554


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University