การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531: รายงานผลการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์ สังคม มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2531 )


ประสิทธิผลของการส่งเสริมการผลิตอาหารในชุมชนการประเมินผลโครงการอาหารและโภชนาการในพื้นที่ชนบทที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ (1982-1986)

ญัตติ สีมะสิงห์ | อโณทัย เจตนเสน | มันทนา ประทีปะเสน | อารยา ภมรประวัติ | สารภี ลีประเสริฐ |

หน้า 263-274


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University