รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-7 กุมภาพันธ์ 2522 ( พ.ศ. 2522 )


ชนิดของหนอนพยาธิ (helminths) ในทางเดินอาหารของปลาน้ำจืดที่พบบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

พิณทิพย์ แจ้งเจนกิจ | สนิท ทองสง่า |

p. 466-472


การเปรียบเทียบผลการฉีดวัคซีนไข้ป่าโคในลูกโคที่ไม่ได้รับเชื้อไข้ป่าโคกับลูกโคที่ได้รับเชื้อไข้ป่าโคโดยธรรมชาติ

ปิยะ อรัณยกานนท์ | บำรุง ไม้สุพร | ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ | โชคชัย นกเทศ | บรรจง อภิวัฒน์นากร | สมชาย เพ็ญไพรัตน์กุล |

p. 473-479


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University