เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 )


การสำรวจพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ของผู้ขับขี่

เออวดี เปรมัษเฐียร |

p. 185-193


การพัฒนาการผลิตสิ่งทอเพื่อการส่งออก: กรณีศึกษา บริษัท บ้านฝ้ายมัดย้อม จำกัด

รสดา เวษฎาพันธุ์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ |

p. 228-236


ความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคสำหรับกาแฟอราบิก้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เริงชัย ตันสุชาติ | ชนิตา พันธุ์มณี | เกษม กุณาศรี |

p. 254-262


ผลกระทบภายนอกของบริษัทต่างชาติที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการส่งออกของผู้ผลิตภายในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

อิทธิพัทธ์ ผลเพิ่ม | ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล |

p. 263-270


ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการประสบปัญหาสุขภาพอันเกิดจากมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วรานันต์ ตันติเวทย์ | โสมสกาว เพชรานนท์ |

p. 355-363


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University