รายงานการประชุมประจำปีทางวิชาการ สาขาวิชาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 7-8 กุมภาพันธ์ 2504 ( พ.ศ. 2504 )


การศึกษาการให้นมของโคพันธุ์เจอร์ซี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประเสริฐ เหรียญแก้ว | เสาวคนธ์ พรหมพุทธา | ทิม พรรณศิริ | ชาญชัย ณ ป้อมเพชร | ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. | พลทิพ โกมารกุล ณ นคร |

หน้า 32-44


การศึกษาเบื้องต้น การให้นมของวัวพันธุ์ต่างประเทศ พื้นเมือง และลูกผสม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสาวคนธ์ พรหมพุทธา | ทิม พรรณศิริ | ชาญชัย ณ ป้อมเพชร | ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. |

หน้า 45-54


การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้นมของแพะพันธุ์พื้นเมือง, พันธุ์ซาเนนและลูกผสมซาเนน-พื้นเมือง

ทิม พรรณศิริ | ประเสริฐ เหรียญแก้ว | ทองยศ อเนกะเวียง | ชาญชัย ณ ป้อมเพชร | ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. |

หน้า 62-71


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University