เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2561 )


ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ และปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วายุ ทองพูน | ศิริรัตน์ โกศการิกา |

p. 318-326


กระบวนการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

รวิสรา ทองรอด | ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ |

p. 344-350


ศึกษาความสามารถ Youtuber สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

อเนชา เกื้อขะเหร็ม | อารยา กูโน | รูฮานี สา | นิมารูนี หะยีวาเงาะ |

p. 546-555


ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินกับหนี้สินต่อสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย

รนกร สุภจินต์ | อมรา ติรศรีวัฒน์ | ภาสวรรณ สุนทรารักษ์ |

p. 556-566


อิทธิพลของการโพสเฟสบุคและโมเดลลูกค้าเป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแปรส่งผ่านที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารแบบบอกต่อ กรณีศีกษา: เฟสบุคของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีค

ธงชัย ศรีวรรธนะ |

p. 577-585


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University