เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2565 )


การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ และคุณภาพน้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

พิชญานิน จันทร์ใบเล็ก | จีมา ศรลัมพ์ |

หน้า 571-579


การพัฒนาและทดสอบแนวคิดของการบําบัดน้ำปนเปื้อนไนเตรตด้วยวิธีอิเล็กโตรไลซิส

อุภัยภัทร บัวงาม | นันทกาญจน์ มุรศิต | พิศาล สุขวิสูตร |

หน้า 580-587


อิทธิพลของเวลาและปริมาณ Materials institute lavoisier-88A (MIL-88A) ในการบําบัดซีโอดีจากน้ำมันหล่อเย็นด้วยกระบวนการเฟนตันแบบอากาศประยุกต์

ขวัญฤดี สุวรรณสังข์ | วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ | สุเมธ วงศ์เขียว |

หน้า 588-595


การประเมินผลผลิตไม้ยืนต้นเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ: กรณีศึกษาไม้สักในสวนป่าเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี

อติกานต์ บูรณะจันทร์ | กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ | ปัสสี ประสมสินธ์ |

หน้า 596-603


การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการปรากฏปัจจัยคุกคาม บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน

ป่าเหนือ ชีวะธรรม | วรงค์ สุขเสวต | ปานวริศร์ ปานศรี | อิงอร ไชยเยศ | ประทีป ด้วงแค |

หน้า 604-611


การประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ของปัจจัยคุกคามในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วัฒนะ โรจนเกษตร | วรงค์ สุขเสวต | ปานวริศร์ ปานศรี | อิงอร ไชยเยศ | ประทีป ด้วงแค |

หน้า 612-617


ความมากมายและช่วงเวลาการทำกิจกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยการติดกล้องดักถ่ายภาพบริเวณจัดการทุ่งหญ้า ในอุทยานแห่งชาติทับลาน

ภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์ | วรงค์ สุขเสวต | อิงอร ไชยเยศ | ประทีป ด้วงแค |

หน้า 618-625


การกําจัดสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินโดยสารสกัดหยาบจากเชื้อ Xylaria sp. ที่ตรึงในแคลเซียมแอลจีเนต

ปิยาภรณ์ สมสมัคร | ชาญวิช อมาตยกุล | เกศรัตน์ คําเสนาะ | กัณฑิกา นนทามิตร | ชนกนันท์ ก้องสมุทร | ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร |

หน้า 627-634


การใช้ตะกรันเหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการโอโซเนชันเพื่อบําบัดสีรีแอกทีฟในน้ำเสีย

ธัญยกันต์ รัตนวรรรณ | ชลอ จารุสุทธิรักษ์ |

หน้า 635-646


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University