เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2551 )


การศึกษาสภาพธรณีวิทยาชั้นเกลือหินและอุทกธรณีวิทยา โครงการชลประทานน้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม

กิจจา ตรีเนตร | ยาหยี ตรีเนตร | ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ | กัมปนาท ขวัญศิริกุล |

หน้า 401-410


โครงสร้างและมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของสังคมพืชบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ชมพู่ บุญรอดกลับ | สคาร ทีจันทึก |

หน้า 411-419


ความหลากชนิดของของป่าและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย จังหวัดเชียงใหม่

เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง | อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์ | ขนิษฐา เสถียรพีระกุล |

หน้า 427-436


ผลผลิตและประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของหญ้าขน หญ้าอุบลพาสพาลัมและหญ้าคาลลา โดยใช้ระบบหญ้ากรองน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี

สมศักดิ์ เจริญวัย | สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | วิจารณ์ วิชชุกิจ |

หน้า 437-443


การทำแผ่นประกอบอัดโค้งจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร: กรณีศึกษาแกลบ

ทรงกลด จารุสมบัติ | ธีราทัต เลิศช่ำชองกุล |

หน้า 444-450


การประเมินค่าดัชนีพืชคลุมดิน และค่าดัชนีมาตรการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินร่วมกับพืชปกคลุม ในสมการสูญเสียดินสากลของพืชเกษตรชนิดต่างๆ ที่ปลูกตามแนวระดับขอบเขา บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่

วรากร สุจริต | สมนิมิตร พุกงาม |

หน้า 451-458


ความผันแปรของความชื้นในดินบริเวณรากมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา

สมนิมิตร พุกงาม | สามัคคี บุณยะวัฒน์ | รัชชนีวรรณ ราหุละ |

หน้า 459-466


การจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม

สุณิส ยอดนาม | นิคม แหลมสัก | วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ | จงรัก วัชรินทร์รัตน์ | สคาร ทีจันทึก | สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ |

หน้า 467-473


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University