เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2544 )


อิทธิพลของปริมาณความชื้นในดินต่อลักษณะของปากใบ และการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัสและกล้าไม้แดง

นิพล ไชยสาลี | ลดาวัลย์ พวงจิตร |

หน้า 205-212


ความผันแปรระหว่างถิ่นกำเนิดของชลศักย์ในใบไม้กระถินณรงค์ที่ปลูก ณ สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ลำเภาลำทราย จังหวัดกาญจนบุรี

วาทินี ทองเชตุ | ลดาวัลย์ พวงจิตร |

หน้า 213-220


ประสิทธิภาพของวัสดุแทรกชนิดต่างๆ และการให้อากาศแก่ระบบจัดเรียงดินหลายชั้นในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน

ศุภกาญจน์ ล้วนมณี | ปิ่นเพชร บุญสุข | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | Wakatsuki, Toshiyuki |

หน้า 221-229


การศึกษาและพัฒนาวัสดุเพาะกล้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

ชัยสิทธิ์ ทองจู | จรัล เห็นพิทักษ์ | วีระศรี หวังการ |

หน้า 230-236


อิทธิพลของปริมาณไอโซไซยาเนตอิสระในตัวประสานยูริเทนต่อสมบัติของโฟมอัดที่เตรียมจากเศษโฟม

อนุวัติ แซ่ตั้ง | อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ |

หน้า 244-249


การศึกษาและวินิจฉัยคุณสมบัติของดินทราย เพื่อจำแนกความเหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

สมปอง นิลพันธ์ | สุวณี ศรีธวัช ณ อยุธยา | นฤมล จันทวัชรากร |

หน้า 250-256


การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบางประการระหว่างวิธีการใช้เครื่องมือภาคสนามกับการวิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐาน

นุษรา สินบัวทอง | อรรถกร ฤกษ์วิรี | ณัฎฐา หังสพฤกษ์ | นันทนา ชื่นอิ่ม |

หน้า 257-266


อิทธิพลของการเติมอากาศต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนโดยระบบจัดเรียงดินหลายชั้น

ปิ่นเพชร บุญสุข | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | สุเทพ ทองแพ | บัญญัติ เศรษฐฐิติ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ |

หน้า 267-274


แนวทางประเมินความยั่งยืนของพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

พุธชพล สุวรรณชัย | จุฑารัตน์ กิตติวานิช |

หน้า 275-282


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University