รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( พ.ศ. 2535 )


ผู้สูงอายุกับการรับบริการที่บ้านพักฉุกเฉินคนชรา

วาสนา ฤทธิ์ลิขิต | อัจฉรา นวจินดา |

หน้า 269-276


ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการปฏิบัติตัวของวัยรุ่น

ขนิษฐา เนตรล้อมวงศ์ | กาญจนา ลุศนันทน์ |

หน้า 277-282


ความต้องการด้านเสื้อผ้าของสตรีสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

อุราวรรณ วัฒนะสุข | กรรณีย์ ถาวรสุข |

หน้า 283-292


ไข่เค็มหลอด

ณรงค์ นิยมวิทย์ | สุชาดา งามประภาวัฒน์ |

หน้า 293-305


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณน้ำนมมารดาและภาวะโภชนาการของทารกในเขตชนบทยากจนภาคกลาง

มณฑารพ จักกะพาก | สุภา สุขสงวน |

หน้า 307-315


การสำรวจการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างชาติว่าด้วยการจัดจำหน่ายอาหารทดแทนนมแม่ในประเทศไทย

เทวี โพธิผละ | วศินา จันทรศิริ |

หน้า 317-324


การผลิตเฉาก๊วยผง (Mesona chinensis Benth.)

ณรงค์ นิยมวิทย์ | สุวรรณี สินไสววงศ์ |

หน้า 325-335


องค์ประกอบและการละลายของเฉาก๊วยผง และการเตรียมเจล

ณรงค์ นิยมวิทย์ | สุวรรณี สินไสววงศ์ |

หน้า 337-343


การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนของมารดาในจังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพมหานคร

นัฐนันท์ หัศบำเรอ | กาญจนา ลุศนันทน์ | ระพีพร ศุภมหิธร | นฤมล สุธนฐาน | ลัดดา ปฏิเวชวรรณกิจ |

หน้า 345-352


การศึกษาพฤติกรรมการเล่นของพ่อแม่และเด็กภายในบ้าน การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ และสภาพแวดล้อมของบ้านของเด็กอเมริกันก่อนวัยเรียน

จิตตินันท์ เตชะคุปต์ | Herwig, Joan E. |

หน้า 353-360


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University