การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( พ.ศ. 2538 )


การเปรียบเทียบบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างบ้านสวนพลูกับบ้านหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เบญจมาศ จันทร์เอี่ยม |

หน้า 477-484


การศึกษาวันปลูกหญ้าแฝกที่เหมาะสมบนดินชุดห้างฉัตร จังหวัดเชียงใหม่

พิทักษ์ อินทะพันธ์ | ศศิประภา เวทะธรรม | สวัสดี บุญชี |

หน้า 485-492


เจตคติของประชาชนรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

พุทธมนต์ ธัมม์บริสุทธิ์ |

หน้า 493-500


การศึกษาเปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำไทย-แคนาดา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2536/37

ปรีชา วทัญญู |

หน้า 501-507


การประเมินผลกระทบของเสียงรบกวนจากการจราจรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ |

หน้า 511-518


เทคนิคและยุทธวิธีการปรับปรุงดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : 2. การปลูกพืชที่คาดว่าจะได้ผลในพื้นที่ดินเค็ม

นัยนา พึ่งพันธ์ | เทอดศักดิ์ ศุภสารัมภ์ | วาดะ, ฮิเดโนริ |

หน้า 519-524


ชนิดและปริมาณของเพอริไฟตอนในน้ำทิ้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มณจันทร์ เมฆธน | สุมาลี ผิวพอใช้ |

หน้า 525-530


การไหลของน้ำจากลุ่มน้ำป่าธรรมชาติ และลุ่มน้ำป่าถูกทำลาย ทางภาคเหนือของประเทศไทย

จรูญ สุขเกษม | กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ |

หน้า 531-537


การบำบัดน้ำทิ้งแป้งมันสำปะหลัง โดยใช้ตัวกลางต่างชนิดกัน ในระบบฟิกส์เบคแอเรชัน

อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ | นุกูล อินทระสังขา |

หน้า 538-548


วัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้แทนโฟมในประเพณีลอยกระทง ทำให้น้ำไม่เน่า จริงหรือ?

อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ | สุรศักดิ์ ศิลประเสริฐ | รัชนี มณีนิธิเวทย์ |

หน้า 549-557


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University