การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 39 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอภิปรายและบรรยายพิเศษ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( พ.ศ. 2544 )


ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก

ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | มนูญ จันทร์ประสิทธิ์ | จินตนา อุปดิสสกุล |

หน้า 275-303


การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำซอสปรุงรสโดยใช้เอนไซม์เพื่อลดสาร 3-MCPD

คงศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี | สมบัติ ขอทวีวัฒนา |

หน้า 347-354


การพัฒนาลูกชิ้นปลาจากซูริมิปลาสีกุนข้างเหลือง

เชาวนีย์ ลือประเสริฐ | ไพศาล วุฒิจำนงค์ | วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร | นงนุช รักสกุลไทย |

หน้า 355-361


การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

วลัยพร ทิมบุญธรรม | มังกร โรจน์ประภากร | สุริยา สาสนรักกิจ | เสรี เจริญกิจมงคล | เปรมสุดา สมาน |

หน้า 370-377


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University