เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2558 )


การกำกับดูแลกิจการ การบริหารกำไร และการวางแผนภาษีที่มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัตยา ตันจันทร์พงศ์ |

หน้า 422-431


การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยแนวคิดลีน ซิกซ์ซิกม่า

ธรรมศาสตร์ ศิรกุล | ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร |

หน้า 452-460


ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารสดตราสินค้าวงจรคุณภาพบิ๊กซี (BQL)

สุรีย์พร ศรีชมภู | ธีรเวช ทิตย์สีแสง |

หน้า 461-468


ปัจจัยด้านความคิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภค

ธวัลยา สิทธิยศ | ธีรเวช ทิตย์สีแสง |

หน้า 469-475


แนวทางการเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชุติมันต์ สะสอง | บุญฑวรรณ วิงวอน |

หน้า 476-483


การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมภายใน แรงจูงใจและความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อความภักดีขององค์กร: กรณีศึกษาธนาคารออมสินภาค 9

น้ำทิพย์ ฟังเย็น | บุญฑวรรณ วิงวอน |

หน้า 484-491


ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ถนอม ดีสร้อย | ชมพูนุช พงษ์มาลา |

หน้า 492-499


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อาทิตย์ คำวิจารณ์ | วไลภรณ์ วรรณสังข์ |

หน้า 500-507


พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านกาแฟคอฟฟี่ดั๊ก เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

นิตยา พานทุม | วรัญชลี สัตย์แสง | อาทิตยา ตาติจันทร์ | ปรางวลัย กิระพล | วิจิตรา โพธิสาร |

หน้า 508-515


พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชน เขตตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

มาลินี เสียงใส | จันทร์จิรา ประดับศรี | ศิริพร ไม้จันทร์ดี | ศักดิ์ศิลป์ พรมด้าว | วิจิตรา โพธิสาร |

หน้า 516-523


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University