การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( พ.ศ. 2544 )


เครื่องมือวัดระดับการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ | สมใจ บุญอุรพีภิญโญ | วรรณา สุติวิจิตร |

หน้า 181-188


การพัฒนารูปแบบการสอนพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สิริพร ทิพย์คง | มาลินท์ อิทธิรส | กรรณิการ์ ธีรเวชเจริญชัย | บุญรื่น ปานประสงค์ |

หน้า 189-196


การวิจัยในชั้นเรียน: ผลของการเรียนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันในแนวคอนสตรัคชันนิซึมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สุพิน ดิษฐสกุล |

หน้า 197-203


การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ |

หน้า 204-212


การวิจัยในชั้นเรียน: การใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาจิตพิสัยทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สุชาวดี เกษมณี |

หน้า 213-219


การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาโยนิโสมนสิการและทักษะการปรึกษาสำหรับครู

อาภา จันทรสกุล | วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ |

หน้า 220-226


ศึกษาพัฒนาการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลทาน ศรีณรงค์ |

หน้า 227-232


ศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนและชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในจังหวัดราชบุรี

บุญเรียง ขจรศิลป์ | ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ | ปราณี โพธิสุข |

หน้า 233-240


ผลการเรียนและความสนใจในวิชาสถิติ ที่ใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปาริชาติ บัวเจริญ |

หน้า 241-248


การแก้ไขปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกโดยใช้วิธีการสอนอ่านไทยแบบเชื่อมโยงคำ-หลัก

ศิริพร สิริยากุล |

หน้า 249-256


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University