เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ( พ.ศ. 2549 )


ผลของโมลาสต่อการผลิตไซเลจหอยเชอรี่

กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ | วีระยุทธ เลื่อนลอย | สร้อยแก้ว เอียงอุบล | วัชรี ส่งสีอ่อน | นพวรรณ ฉิ้มสังข์ |

หน้า 3-10


ผลของขนาด ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ อุณหภูมิ และ ความดันต่อการเกิดการจับตัวเป็นก้อนของน้ำตาลทรายดิบ

สุธาวดี จิตประเสริฐ | จิรเวท เจตน์จันทร์ | เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ | งามทิพย์ ภู่วโรดม |

หน้า 11-18


การดัดแปรสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันและสมบัติของฟิล์มเอสเทอร์จากสตาร์ชมันสำปะหลัง

สุดารัตน์ จีรชัยมงคล | งามทิพย์ ภู่วโรดม | วาณี ชนเห็นชอบ | อรอนงค์ นัยวิกุล |

หน้า 19-25


ผลของการทดแทนแป้งถั่วเขียวด้วยแป้งต่างชนิดต่อการเกิดเจลประกอบของแป้งถั่วเขียว

ปาริฉัตร หงสประภาส | กมลวรรณ อิศราคาร | จันทนา รัตนวัฒนประกิต |

หน้า 26-34


ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำมันที่เหมาะสมสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำมันทอด

ปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ | ปิยะฉัตร ใจเอื้อ | บัณฑิต อินณวงศ์ | ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ |

หน้า 35-45


การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะม่วงทอดสุญญากาศด้วยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์

คงวุฒิ นิรันตสุข | บัณฑิต อินณวงศ์ | ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ |

หน้า 46-55


การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง

วิรัตน์ สุมน | ณัฏยาพร สุมน | ทิพย์มนต์ ใยเกษ | เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก | เนรมิตร สุขมณี |

หน้า 56-63


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University