เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2548 )


พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแบบผจญภัยโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ

กรรณิกา พิมลศรี | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ | ถวัลย์ เนียมทรัพย์ |

หน้า 441-448


การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับประเมินชั้นคุณภาพและปริมาตรไม้สักที่ทำเป็นสินค้าได้

สมหญิง ละการชั่ว | ปัสสี ประสมสินธ์ | จงรัก วัชรินทร์รัตน์ | อนันต์ชัย เขื่อนธรรม |

หน้า 495-504


จลนพลศาสตร์การรับเข้าและขับออกของสารรังสี 57Co, 85Sr และ 134Cs ในหอยแครง Anadara granosa

นิคม ประเสริฐเชี่ยวชาญ | ขนิษฐา ศรีสุขสวัสดิ์ | สุริยัน ตั้งกิจจานุกิจ | พรรณี พักคง | สุชาดา พงษ์พัฒน์ |

หน้า 505-517


คุณสมบัติเยื่ออินทรีย์ของไม้ยูคาลิปตัสจากถิ่นกำเนิดต่างๆที่ปลูกในท้องที่ จังหวัดสระแก้ว

วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ | รัศมี บุญประดิษฐ์ | ธีรวุฒิ จันทร์หอม | สมบูรณ์ ปลื้มปัญญา | สมพร จันฉนวน |

หน้า 518-526


ความเข้มข้นของโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาลิ้นหมา (Cynoglossus bilineatus) ที่จับได้จากบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

บุญมี ปัญญากรณ์ | รุจิรา พงศ์พลูทอง | เอนก โสภณ | เกริก วงศ์สอนธรรม |

หน้า 535-539


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University