การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( พ.ศ. 2539 )


ผลการฝึกทักษะความคิดวิจารณญาณที่มีต่อความสามารถด้านความคิดวิจารณญาณและการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วินัย ดำสุวรรณ |

หน้า 295-302


การศึกษากิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาล

วิกร ตัณฑวุฑโฒ | จุฑารัตน์ เสงี่ยมเฉย | นฤมล ศราธพันธุ์ | ปัทมาวดี เล่ห์มงคล |

หน้า 303-307


การประเมินผลการเรียนรายวิชาที่บริหารการสอนโดยโครงการการศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคปลายปีการศึกษา 2537-2538

สุทธนู ศรีไสย์ |

หน้า 308-316


การสร้างบทเรียนการ์ตูนวิชาภาษาไทยเรื่อง ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุชาวดี เกษมณี |

หน้า 317-321


วัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรในสังคมไทย

วิกร ตัณฑวุฑโฒ | อรจิต ภูแพ | สายสมร ศรีสุขประเสริฐ |

หน้า 322-325


ประสิทธิภาพการใช้ครูกรณีโรงเรียนประถมศึกษา

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ | ปราณี โพธิสุข | วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ | อัจฉรา ธรรมาภรณ์ | มัลลิกา นิตยาพร | อรุณศรี อนันตรศิริชัย | ยงยุทธ์ เด็ดแก้ว |

หน้า 326-333


การติดตามการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีจัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พรทิพย์ ไชยโส |

หน้า 334-342


การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาตนและการดำเนินชีวิตในสังคมระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีส่วนร่วมทำกิจกรรมค่าย โรงเรียนในระดับต่างกัน

รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ | จิตร์สมร อรรถจินดา |

หน้า 343-352


คอมพิวเตอร์ช่วยสอนปฏิบัติการฟิสิกส์

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | วิรัช คารวะพิทยากูล |

หน้า 355-359


ซอฟต์แวร์สำหรับการตัดเกรด: FAST GRADE Ver. 1.0

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | รัชภูมิ ชื่นชอบ |

หน้า 360-363


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University