เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2564 )


Carbon tetrabromide mediated desulfurization of dithiocarbamate salt for the synthesis of isothiocyanates

Saharat Techapanalaia | Mongkol Sukwattanasinitt | Sumrit Wacharasindhu |

p. 24-30


Synthesis of 5-phenoxy primaquine as an anti-malarial agent

Somruedee Jansongsaeng | Nitipol Srimongkolpithak | Jutharat Pengon | Sumalee Kamchonwongpaisan | Tanatorn Khotavivattana |

p. 31-39


Characterization of cytolysin A and green fluorescent protein-inserted outer membrane vesicles isolated from different strains of Escherichia coli

Sunisa Hankan | Kornkrich Rattanapan | Thanapong Sanongkhun | Anunya Sarpthipratana | Wanatchaporn Arunmanee |

p. 40-46


Identification and detection of protein markers to differentiate between Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) body fluids

Chayanon Charoenkittitum | Win Chaeychomsri | Sasina Tripob | Jindawan Siruntawineti |

p. 60-65


Enhanced accumulation of glycogen and lipid under nitrogen deprivation and continuous light in the cyanobacteria Arthrospira platensis

Nat-Anong Mudtham | Winai Charunchaipipat | Chanchanok Duangsri | Authen Promariya | Khomson Satchasataporn | Sarawan Kaewmongkol | Suchanit Ngamkala | Wuttinun Raksajit |

p. 66-75


การประเมินความไม่แน่นอนของเครื่องวัดฝุ่นแบบการกระเจิงของแสงสาหรับการวัด PM 2.5

ลัทธสิทธิ์ เสือโต | วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ |

หน้า 2-6


ผลกระทบของปรากฏการณ์เอนโซ่ต่อความแปรปรวนของปริมาณฝนในภาคตะวันออกของประเทศไทย

พิมพ์วลัญช์ ปริยกร | ปริชาติ เวชยนต์ | ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ |

หน้า 15-23


ผลกระทบของความดันในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อต่อผลลัพธ์ของการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ

พรรษธร เหลืองวิไลย์ | วันชัย มีศิริ | วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ |

หน้า 47-52


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University