การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( พ.ศ. 2540 )


ผลกระทบของการใช้สารวัตถุดิบเริ่มต้นต่างๆ กันในการสังเคราะห์สาร YBa2Cu3O7-x

กำชัย ตรีชัยรัศมี | จำนงค์ ฉายเชิด |

หน้า 221-227


การใช้เทคนิคอย่างง่ายในการเก็บรักษาจุลินทรีย์

วันเชิญ โพธาเจริญ | ไพพรรณ บุตกะ | บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ | ขวัญจิต ควรดี | ลาวัลย์ ชตานนท์ |

หน้า 228-235


การนำผลิตภัณฑ์ยางที่เหลือใช้จากโรงงานทำยางรถยนต์มาใช้ใหม่

เพลินพิศ บูชาธรรม | อัมพร ชนะเทพา |

หน้า 236-243


ผลของสิ่งแวดล้อมในดินต่อการดูดซับสารรังสีของต้นข้าวสาลี

นฤมล แก้วกล่ำ |

หน้า 244-251


การพัฒนาการตรวจสอบ Listeria monocytogenes อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยการเคลื่อนที่และอาหารเลี้ยงเชื้อจำเพาะ

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |

หน้า 252-257


การวิเคราะห์ยีโนมของราข้าวแดง (Monascus spp.) โดยการตรวจจำนวนและขนาดของโครโมโซมด้วยกระแสไฟฟ้าสลับทิศทาง (Pulsed-Field Gel Electrophoresis)

เสาวนิตย์ ชอบบุญ | ชุลี ชัยศรีสุข | บุษบา ยงสมิทธ์ |

หน้า 258-266


การวิเคราะห์ยีโนมของราข้าวแดง (Monascus spp.) โดยใช้เทคนิคการสุ่มขยายชิ้นดีเอนเอ (RAPD)

กมลนันท์ หลักรอด | ชุลี ชัยศรีสุข | บุษบา ยงสมิทธ์ |

หน้า 267-277


การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli O157:H7 ในน้ำนมดิบ และเนื้อหมูบด

จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | อรุณี สาระยา | มาลิน จุลศิริ |

หน้า 281-286


การปรับปรุงวิธีออร์เดอร์ดิเธอร์ริ่งเพื่อสร้างภาพไบนารี

สิทธิชัย บุษหมั่น |

หน้า 287-290


วิธีการใหม่ในการสร้างภาพไบนารีสำหรับภาพหน้าเอกสารที่ประกอบไปด้วยข้อความและภาพถ่าย

สิทธิชัย บุษหมั่น | ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี |

หน้า 291-296


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University