เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ( พ.ศ. 2549 )


ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวคิดคลัสเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

จันทนา สุกใส | จารุวรรณ เจตเกษกิจ |

หน้า 577-585


พฤติกรรมและความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่มีผลต่อการลงทุนอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จีรพรรณ กุลดิลก |

หน้า 595-602


การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา : สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

สาโรช อังสุมาลิน | สมสกุล ป้อมมงกุฎ |

หน้า 612-619


การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในรถแท็กซี่

อัฐ ศิลปี | ศุภชาติ สุขารมณ์ |

หน้า 620-627


การศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ของหน่วยจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพากรภาค 5

เนตร์นภา มาลา | สังเวียน จันทร์ทองแก้ว |

หน้า 628-635


ทัศนคติของผู้ประกอบการและความคิดเห็นของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิษณุ อรรถวานิช | บัณฑิต ชัยวิชญชาติ | วรนันท์ กิตติอัมพานนท์ | เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ |

หน้า 636-643


การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนโครงการผลิตน้ำร้อนด้วยระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

กฤษณ์ คงเจริญ | ธันวา จิตต์สงวน |

หน้า 644-651


การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรณีศึกษา : บริษัท เจ.เท็กซ์ไทล์ จำกัด

จักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้ | ศุภชาติ สุขารมณ์ |

หน้า 652-656


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University