รายงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 27-29 มกราคม 2529 สาขาประมง สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืช-สัตว์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2529 )


การศึกษาการเตรียม chloride coated wire electrode

สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์ |

p. 495


การหาปริมาณไอโอดีนโดยวิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลพัลส์ โพลาโรกราฟฟี

กัณทิพย์ รัตนชาติชูชัย | ธรรมศักดิ์ จันทรา |

p. 496


ผลของกากน้ำมันต่อการเกาะตัวของเพรียง Balanus amphritrite

ประวีณ ลิมปสายชล |

p. 497


การทดลองเลี้ยงปลานิลแดงโดยใช้ผักตบชวาและแหนเป็ดเป็นอาหารสมทบ

อรุณี สมมณี | กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์ |

p. 498


การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคาริโอโทป์ของปลาสปีชีส์ใหม่ Oryzias mekongensis ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วิเชียร มากตุ่น | อูวะ, ฮิโรชิ |

p. 13-18


การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวหางฮัลเลย์ในช่วงก่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ โดยวิธีโฟโตเมตรี

บุญรักษา สุนทรธรรม | อนิวรรต สุขสวัสดิ์ |

p. 33-43


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University