รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2533 )


โครงการระบบเกษตรครบวงจรกับอนาคตเกษตรกรไทย

ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา | บรรลุ พุฒิกร | ศานิต เก้าเอี้ยน | วัลภา วิชาชัย |

หน้า 475-488


การศึกษาการเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีและผลตอบแทนจากปลูกข้าวในเขตพื้นที่ชลประทานและนอกเขตพื้นที่ชลประทานในจังหวัดพิษณุโลก

เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ | จงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ | บุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ |

หน้า 489-505


ผลกระทบของเทคนิคนาหว่านน้ำตมต่อการใช้ปัจจัยการผลิตและรายได้สุทธิของฟาร์ม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สมพร อิศวิลานนท์ |

หน้า 507-517


การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน

ราตรี เม่นประเสริฐ |

หน้า 529-542


การยอมรับวิทยาการการผลิตข้าว และความแตกต่างของอัตราค่าจ้างและค่าเช่าที่ดินในภูมิภาคต่างๆ

สมพร อิศวิลานนท์ | ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา |

หน้า 543-560


การวิเคราะห์ผลการนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์มาใช้ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

ฉัตร ช่ำชอง |

หน้า 561-574


ยุโรปตลาดเดียว: ผลต่อการค้าสินค้าเกษตรกรรมระหว่างไทยกับกลุ่มประชาคมยุโรป

ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์ |

หน้า 575-583


บทบาทของข้อมูลทางบัญชีในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของธุรกิจขนาดย่อม: ศึกษากรณีจังหวัดพิษณุโลก

รัตนา โชติเลอศักดิ์ |

หน้า 585-594


พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการพัฒนาตลาดทุนเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย

สมพงษ์ อรพินท์ |

หน้า 595-607


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University