เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )


คุณค่าทางโภชนาการและคุณลักษณะบางประการของฟูริคาเคะทางการค้าที่มีเนื้อปลาเป็นส่วนประกอบ

ภาพิมล ประจงพันธ์ | อำพร แจ่มผล | ทิพากร ม่วงถึก | ศิริพร เรียบร้อย คิม |

หน้า 367-375


อาหารขบเคี้ยวจากดอกโสนเคลือบน้ำพริกตาแดง

เสมอขวัญ คัมภีระ | อำพร แจ่มผล | ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ |

p. 376-384


ผลของกระบวนการดัดแปรสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยวิธีการเกิดรีโทเกรเดชันต่อปริมาณของสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์

กิตติยา ไชยฉิม | ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ | วศะพร จันทร์พุฒ | น้องนุช ศิริวงศ์ |

p. 385-393


การเสริมปลากะตักผงและแป้งข้าวกล้องในผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนรสน้ำพริกเผา

บุษกร สุทธิประภา | ภาณุพงศ์ เกิดรี | สัมฤทธิ์ พุทธิปัญญาภรณ์ |

p. 461-469


สมบัติทางกายภาพ และเคมีของแป้งข้าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอก จากวิธีการโม่ที่แตกต่างกัน

วชิรพงศ์ เยาว์ฤทธิกร | ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ | อบเชย วงศ์ทอง |

p. 470-478


ผลของอุณหภูมิและเวลาการอบ และการย่างของกล้วยน้ำว้าห่ามต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพ

นิกร สุวรรณโชติ | อาภัสรา แสงนาค | น้องนุช ศิริวงศ์ |

p. 488-496


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปียกปูนจากแป้งข้าว

ข่ายทอง ชุนหสุวรรรณ | รัชนี สินภาษา | ปัทมพร บรรเทิงใจ | ศศิอาภา บุญคง |

p. 497-504


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University